Historie Mateřské školy v letech 1946-2002

Od 1. dubna 1946 byla zřízena v Týně veřejná mateřská škola a umístěna v přízemí, dveře č. 3 budovy obecné školy. Současně byla ustanovena první učitelka Květoslava Suchánková.

Dne 8. dubna 1946 byla zahájena činnost první mateřské školy. Při zápisu byly přijaty jen děti narozené v letech 1940 a 1941 – celkem 33 dětí. Organizačně byla začleněna pod správu obecné školy s ředitelem Františkem Skotálkem, který také založil a psal první kroniku mateřské školy až do roku 1950.

Již 12. května 1946 vystoupily děti mateřské školy na oslavě svátku matek v místní sokolovně a v červnu spolu s obecnou školou připravily „Dětské radovánky“ na sokolském hřišti. Opatrovnicí v mateřské škole byla ustanovena Stanislava Wágnerová. Pro velký zájem rodičů o umístění dětí v mateřské škole předložila místní školní rada v září 1946 návrh na zřízení druhého oddělení. I když bylo zapsáno pro nový školní rok 48 dětí, nebylo druhé oddělení otevřeno vzhledem k nedostatku vhodných prostor a finančních prostředků pro rok 1947.

Rodiče dětí se aktivně zapojovali do činnosti rodičovského sdružení při obecné a mateřské škole. Připravovali společné mikulášské nadílky, pečení cukroví a dětské radovánky na konci školního roku. Mateřská škola měla v obci mnoho příznivců, kteří darovali finanční prostředky pro pořízení hraček a dalších zařízení do mateřské školy.

Ve školním roce 1947/1948 byla mateřská škola vybavena novým nábytkem. V roce 1949 udělilo ministerstvo školství, věd a umění finanční dotaci národní a mateřské škole v Týně na zakoupení tělocvičného nářadí a náčiní. Od 1.10. 1949 nastupuje na místo opatrovnice paní Drahomíra Bělešová. V roce 1949 končí svou činnost místní školní rada a péči o školu přebírá od 1.1. 1950 MNV – referát pro školství, osvětu a tělesnou výchovu.

Od 1.9. 1950 je organizačně osamostatněna Mateřská škola v Týně jako jednotřídní s necelodenním provozem. Ředitelkou byla jmenována Květoslava Suchánková. V rámci sledovaných úspor pracovních sil bylo k 31.12. 1950 zrušeno místo opatrovnice mateřské školy. Částečně byly její práce vykonávány nově přijatou školnicí – společnou pro národní i mateřskou školu od 1.2. 1951 – Antonií Václavíkovou. Mateřská škola byla i nadále umístěna v jedné učebně národní školy. Záměr rekonstrukce budovy č.p. 164 nebyl doposud realizován. MNV, po několika letech jednání, schválil směnu domů č.p. 164 a č.p. 8, včetně přiléhající zahrady za dům č.p. 160 se zahradou s jejich majiteli, pro potřeby mateřské školy. Stavební úpravy uvedeného domu započaly v roce 1954 a vlekly se až do roku 1957, kdy příslušná komise ONV v Hranicích zjistila závažné nedostatky, které nesplňovaly stanovené podmínky stavebních úprav a nařídila jejich odstranění. Vzhledem ke skutečnosti, že MNV uvedené rozhodnutí nesplnil, nemohla být provedena řádná kolaudace stavebních úprav k užívání budovy pro mateřskou školu. MNV postupně ztrácí zájem na přemístění mateřské školy a v roce 1959 rozhodl, že mateřská škola v domě č.p. 160 umístěna nebude. Práce v mateřské škole při velkém počtu dětí, v jedné učebně, byla velmi náročná a namáhavá.

V červnu 1960 ředitelka Květoslava Suchánková ukončila po 14 letech obětavé a vyčerpávající práce své působení v mateřské škole. Na její místo nastoupila Marie Stehlíková, která setrvala v mateřské škole do roku 1962. V září 1962 byla přijata na místo ředitelky mateřské školy Zdeňka Kojetská. Mateřská škola pracovala v dopoledním režimu v organizování her, pohybových cvičení, předškolní výchovy a vzdělávání dětí. Zdravotní stav dětí byl pravidelně kontrolován a sledován dětským lékařem, který prováděl jejich prohlídky i případné očkování přímo v mateřské škole. Hygienické podmínky provozu byly trvale sledovány okresním hygienikem při jeho pravidelných návštěvách.

Od školního roku 1968/1969 byl zaveden celodenní provoz, bez stravování a nastoupila druhá učitelka mateřské školy. Bylo také zvoleno samostatné rodičovské sdružení pro mateřskou školu. Požadavku rodičů žáků mateřské školy v zajištění stravování nemohlo být vyhověno, zejména pro nedostatek zdroje kvalitní vody. Kulturní a veřejná činnost mateřské školy v obci byla velmi bohatá. Ve spolupráci se základní školou byly v jednotlivých letech pravidelně připravovány vánoční besídky, dětské karnevaly, oslavy MDŽ, svátky dětí na hřišti, celodenní výlety, zájezdy do divadla do Olomouce, celodenní vycházky na hrad Helfštýn, posezení u táboráku a jiné.

Od školního roku 1973/1974 byly prostory pro mateřskou školu rozšířeny o další učebnu, která byla využita pro cvičení, hudební výchovu a odpočinek dětí. V celé školní budově byla provedena generální oprava elektroinstalace. Na školní zahradě bylo vybudováno hřiště i pískoviště pro děti mateřské školy. Místní JZD zhotovilo a darovalo dětský kolotoč.

V roce 1976 byla dokončena stavba obecního vodovodu a naplánovány opravy sklepních místností pro zřízení školní kuchyně. Byla opravena místnost pro hygienu dětí.

V roce 1977 se dokončovaly práce na adaptaci suterénních prostor pro stravování dětí. V celé budově se instalovalo ústřední topení s kotelnou a samostatným komínem. Bylo položeno lino na podlahy ve všech místnostech. Nové vodovodní potrubí bylo napojeno na nezávadnou vodu z obecního vodovodu. Pro mateřskou školu bylo vybudováno nové sociální zařízení a samostatná umývárna. Celá budova byla vybavena novým nábytkem. Od 2. ledna 1978 začala mateřská škola provoz se stravováním. Městský národní výbor v Lipníku n. B. projevil zájem o budovu školy v Týně n.B. a po dohodě s Okresním národním výborem v Přerově převzal budovu Základní školy pro zřízení mateřské školy v celé budově.

V roce 1979 probíhaly práce v budově školy v 1.poschodí. Bylo vybudováno sociální zařízení a šatny. Tyto prostory byly určeny pro děti předškolního věku z Lipníka n.B..

Od 1.4. 1980 Mateřská škola v Týně n.B. pracuje jako dvojtřídní, každá třída měla k dispozici dvě místnosti, umývárnu, WC a šatnu. Ředitelkou školy je jmenována Zdeňka Horáčková, která zajišťuje organizaci mateřské školy s 9 pracovníky – z toho 4 učitelky a 5 provozních pracovníků. Současně ukončila po 18 letech obětavé a náročné práce ředitelky své působení Zdeňka Kojetská a do roku 1981 pracovala jako učitelka mateřské školy. V celé budově bylo umístěno 55 dětí, z toho 30 dětí se dováželo ze zrušené mateřské školy z Lipníka n.B..

Od školního roku 1980 – 1981 se mění vnitřní organizace, kdy v přízemí je umístěna třída věkově menších dětí a v 1. poschodí budovy třída šestiletých dětí.

V dalších letech se pokračovalo v kulturních akcích, které připravovaly jen děti z mateřské školy:
vánoční besídky, oslava MDŽ;
lampiónové průvody, vítání nových občánků;
návštěvy divadel – Olomouc, Zlín;
celodenní výlety – ZOO, hrady a zámky;
ozdravné pobyty – Jeseníky, Rusava;
spolupráce s patronátními organizacemi.

Ve školním roce 1985 – 1986 dochází k organizační změně. Mateřská škola se stala opět jednotřídní. V dalších letech pokračují tradiční akce vánočních besídek, návštěvy filmových a divadelních představení, organizovány jsou také ozdravné pobyty v Jeseníkách, v Hynčici pod Sušinou. Hezké chvíle také děti prožívaly se členy mysliveckého sdružení z Týna. I nadále mateřská škola připravovala veškerá kulturní vystoupení pro veřejnost v obci.

V letech 1988 a 1989 byla provedena generální oprava střechy, výměna okapů, nové komíny a nová fasáda budovy. V roce 1990 probíhala jednání o obnovení Základní školy v Týně n.B.. Děti nastoupily do 1. a 2. třídy 3.9. 1990 v rámci odloučeného pracoviště Základní školy Lipník n.B. – Osecká.

V roce 1992 jsou voleny nové zastupitelské orgány a vzniká Obecní úřad v Týně n.B.. Od září 1992 je zřízena v Týně n.B. Základní škola i se školní družinou. Obnovují se tradice velmi dobré spolupráce s Mateřskou školou při všech školních akcích i na veřejnosti.

Mateřská škola pracuje jako organizační složka obce do 31.12.2002. K tomuto datu končí svou dlouholetou činnost ředitelky Zdeňka Horáčková – 22 let. V mateřské škole pracuje nadále jako vedoucí učitelka doposud.

Od 1.1. 2003 je mateřská škola jednou částí samostatného právního subjektu Základní škola v Týně nad Bečvou, příspěvková organizace, jehož zřizovatelem je Obec Týn nad Bečvou.

Od 1.1. 2006 byla provedena poslední organizační změna i v názvu samostatného právního subjektu na Základní škola a Mateřská škola Týn nad Bečvou.