Historie Základní školy 1938-1978

V nové školní budově s č. p. 195 se začalo vyučovat od 1. září 1938. Při jejím slavnostním otevření 28. srpna 1938 byl umístěn na budově nápis „Jubilejní škola 1938“ a probíhaly celodenní oslavy s bohatým programem. Obecná škola v Týně byla organizována jako trojtřídní s pěti postupnými ročníky. Správcem a ředitelem školy byl ustanoven František Skotálek.

24. září 1938 nastoupil řídící učitel vojenskou službu, v rámci mobilizace a vrátil se 19. října 1939. Po dobu jeho nepřítomnosti vedla správu školy učitelka Františka Skotálková. V září a říjnu 1938, při mobilizaci, bylo ve škole krátkodobě ubytováno československé vojsko. Vyučování ve III. třídě bylo zpočátku suplováno, později nastoupil učitel Ladislav Pazdera.

První školní rok 1938 – 1939 v nové školní budově byl ukončen 24. června 1939. Poprvé byly v obci organizovány na sokolském hřišti „Dětské radovánky“ s pestrým programem i s národními kroji.

V říjnu 1940 byla provedena superkolaudace nové školní budovy s řešením nedostatku silného vlhnutí zdiva v celém suterénu školy. Bylo nařízeno vybudování trativodu v hloubce 1m na celé jižní a východní straně budovy, odkopání zeminy po obvodu, zasypání hrubým štěrkem a vybudování betonových okapových chodníků.

V průběhu válečných let 1940 – 1945 byl silně uplatňován tlak německých protektorátních úřadů ve vyučování na obecné škole v Týně. Od školního roku 1940 – 1941 bylo zakázáno používat české učebnice; vyučovalo se bez učebnic. V dalším roce byly zavedeny nové české učebnice jen pro 1. postupný ročník. Bylo zastaveno vyučování dějepisu i dějin literatury, omezeno vyučování zeměpisu. Od 3. postupného ročníku byl zaveden povinně jazyk německý. Všechny vyřazené knihy, učebnice, obrazy a mapy byly zaslány okresnímu úřadu v Hranicích ke zničení. Povolené obrazy a mapy musely být označeny německými názvy.

29.6. 1940 byl odstraněn nápis Jubilejní škola 1938 a nahrazen dvojjazyčným nápisem „VOLKSCHULE – OBECNÁ ŠKOLA“. V roce 1941 byla rozpuštěna místní školní rada, novou školní radu jmenoval okresní hejtman; v roce 1943 byla školní rada definitivně zrušena. Všechna úřední korespondence mezi školou a úřady musela být vedena v jazyce německém.

Válečné události v závěru roku 1944 a v roce 1945 zasáhly i do samotné organizace školy. V říjnu 1944 byly dvě učebny v přízemí a sklepní prostory zabrány pro německé vojsko. Při sníženém počtu týdenních hodin bylo zavedeno směnné polodenní vyučování. V době vánočních prázdnin, 8.1. 1945, byly zabrány německým vojskem další dvě učebny ve škole. Po prodloužených vánočních prázdninách 29.1. 1945 bylo zavedeno domácí úkolové vyučování. Žáci byli svoláváni 1x týdně do budovy kina – Sokolovny, kde jim byly zadávány jen úkoly – krátce, nesmělo se topit.

10.1. 1945 přichází do obce 170 dělníků na zákopové práce. Správce školy i učitelky společně se staršími žákyněmi byli zaměstnáváni při zajištění jejich stravování.

Po jejich odchodu, 1.3. 1945, jsou učitelé uvolněni a ve sborovně školy bylo zavedeno nouzové vyučování při střídání všech osmi postupných ročníků, které byly německými úřady opětovně na obecné škole nařízeny. 17.3. 1945 odešlo německé vojsko i s italskými zajatci, kteří vybudovali silnici ke škole.

Od 26.3. 1945 bylo obnoveno celodenní vyučování ve třech třídách, ale bylo opět přerušeno od 30.4. do 3.5. 1945 umístěním německého vojenského lazaretu. Následně obsazuje budovu školy opět německé vojsko, které školu velmi zpustošilo a vydrancovalo. 6. a 7. květen 1945 byl utrpením pro všechny týnské občany; vesnice byla přeplněna děly, povozy, zmatky a hlavně nejistotou konce válečných let v naší obci.

Všeobecné uvolnění i radost z osvobození obce, 8.5. 1945, se projevily i v činnosti obecné školy v Týně. Pro zabezpečení potřeb školy byla zvolena opět místní školní rada. Místní řemeslníci 15.5. 1945 připevnili původní nápis „JUBILEJNÍ ŠKOLA 1938“ na budovu školy a opět začalo řádné pravidelné vyučování.

V průběhu válečných let byla v budově školy organizována v období letních školních prázdnin ozdravovna Krajského odboru Ligy proti tuberkulose pro děti z Moravské Ostravy.

Školní rok 1946 – 1947 byl poznamenán úbytkem dětí v důsledku odchodu týnských občanů do pohraničí. Odstěhovalo se 188 osob, z toho 112 dospělých a 76 dětí. K osidlování prázdných území většinou odcházeli občané majetkem chudí, ale bohatí počtem svých dětí. Ve škole byla dočasně zrušena III. třída a vyučování bylo organizováno ve dvou třídách.

Školní rok 1948 – 1949 je již organizován v duchu nového zákona o základní úpravě jednotného školství. Je zaveden nový název školy „ Národní škola v Týně.“ Vyučování pěti postupných ročníků probíhá ve dvou třídách. Ve všech učebnách je instalováno rozhlasové zařízení školního rozhlasu nákladem 20.062,- Kčs a také fajánsová umyvadla s nádržkami na vodu, zakoupená ze školního fondu z výnosů školních besídek, sběru odpadových surovin a léčivých rostlin. Také mateřská škola je ve smyslu nového zákona organizována pro děti od 3 do 6 let. V letních měsících je prováděno odvodnění školního dvora s pracovní povinností stanovenou MNV ve výši 5 hodin pro každou rodinu.

Na základě žádosti MNV byl vyhláškou ministerstva vnitra republiky Československé ze dne 17.8.1949 stanoven pro obec Týn nový úřední název od 1.9. 1949 „Týn nad Bečvou.“

Od roku 1949 provádí škola společný nákup školních potřeb (mimo učebnice) pro všechny žáky školy na celý rok. Rodičovské sdružení při obecné škole je vládním nařízením č. 129/1949 Sb. změněno na Sdružení rodičů a přátel školy. V roce 1949 byla zrušena soukromá autobusová doprava Soběchleby – Lipník nad Bečvou. Až po tříleté přestávce – v roce 1952 byla obnovena pravidelná státní autobusová doprava z Týna nad Bečvou do Lipníka nad Bečvou.

V roce 1951 při opravě průčelí školní budovy byl odstraněn nápis JUBILEJNÍ ŠKOLA 1938, protože nebyl schválen nadřízenými úřady. Od školního roku 1952 – 1953 jsou opět zápisy o činnosti školy vedeny v Kronice obecné školy v Týně u Lipníka nad Bečvou až do 29.6. 1968. Národní škola je organizována jako trojtřídní s pěti postupnými ročníky.

Od školního roku 1957 – 1958 je národní škola dvojtřídní a obě třídy jsou umístěny v 1. patře školní budovy. Na zasloužený odpočinek odchází po 20 letech tiché, obětavé práce v týnské škole paní učitelka Františka Hartlová. Ve svém starobním důchodu ještě vyučuje v letech 1965 – 1966 a 1968 – 1969 za nemocné učitele. Dlouhá léta dále pracuje v místní lidové knihovně. Neúnavně organizuje pro žáky národní školy besedy nad knihami i besedy o dějinách Týna. Docházela také často k dětem do mateřské školy, kde jim četla pohádky a seznamovala je s novými dětskými knihami. Po jejím odchodu ze školy nastupuje na její místo učitelka Jiřina Koláčková.

Od roku 1960 jsou na škole poskytovány učebnice a školní pomůcky zdarma pro všechny žáky. Od školního roku 1961 – 1962 je změněn název Národní školy na „Základní devítiletá škola 1. až 5. ročník v Týně nad Bečvou“. Správou školy byla pověřena učitelka Jiřina Koláčková.

Od školního roku 1962 – 1963 je ustanoven novým ředitelem školy Vlastimil Kojetský. Škola je nadále organizována jako trojtřídní s pěti postupnými ročníky. Stále méně rodících se dětí v Týně se začíná projevovat v postupně klesajícím počtu žáků navštěvujících školu. Při celkovém počtu 49 žáků dochází v roce 1967 – 1968 ke změně v organizaci ZDŠ; škola je organizována jako dvojtřídní a od školního roku 1969 – 1970 již jen se čtyřmi postupnými ročníky.

Důležité bylo budování obecního vodovodu v letech 1974 – 1975, který zajišťoval možnost dodávky kvalitní pitné vody pro základní i mateřskou školu. Bohatá zájmová i mimoškolní činnost ve škole významně ovlivňovala i úroveň kulturního a společenského života v obci. Dětský pěvecký kroužek, který získal v soutěžích řadu ocenění, pravidelně vystupoval na slavnostních zasedáních k významným událostem a výročím. Již tradiční maškarní plesy, dětské karnevaly byly projevem vzájemných vazeb mezi školou a obcí. Škola připravovala a prováděla vlastní divadelní představení pro děti i z okolních škol. Tradicí se staly školní výlety do různých míst moravských krajů s účastí rodičů žáků.

Od 1.1. 1976 je obec Týn nad Bečvou integrována k městu Lipník nad Bečvou. MNV (místní národní výbor) v Týně zaniká, správu přebírá MNV v Lipníku n. B. Na konci školního r oku 1977 – 1978, při počtu 33 žáků na škole, ONV v Přerově ruší Základní devítiletou školu v Týně nad Bečvou. Všechny děti s trvalým bydlištěm v Týně vykonávají od školního roku 1978 – 1979 povinnou školní docházku na školách v Lipníku n.B.. Celá školní budova je dána k dispozici Mateřské škole v Týně nad Bečvou. Byl zpracován záměr na vybudování kuchyně. V suterénu budovy se svépomocí v akci Z buduje kuchyně pro mateřskou školu s celodenním provozem se zajištěným stravováním. Brigádnická pomoc rodičů žáků, technická pomoc místního JZD i hospodárné vedení stavby umožnilo původní záměr rozšířit o vybudování ústředního vytápění i centrální kotelny se samostatným komínem pro celou školní budovu. Bylo vybudováno připojení školní budovy na vodovod v obci. V celé budově byly provedeny nové malby, ve třídách položeny nové podlahové krytiny a také nová sociální zařízení pro mateřskou školu. Po dokončení všech prací se Základní škola v Týně n.B. odmlčela na dlouhých 12 let. Školu prezentovala jen Mateřská škola s celodenním pobytem a stravováním ve dvou třídách.

Absence základní školy výrazně negativně ovlivňovala úroveň kulturního a společenského života v naší obci. Zásadní změny politického uspořádání po listopadu 1989 v československé společnosti se staly rozhodujícím podnětem aktivizace občanské veřejnosti v úsilí o znovuotevření samostatné základní školy v Týně nad Bečvou.

1.9.1990 bylo obnoveno školní vyučování v jedné třídě odloučeného pracoviště Základní školy Osecká Lipník n.B.. Školní výuka probíhala v 1. a 2. postupném ročníku. Rozhodnutím odboru školství ONV v Přerově byla ustanovena první učitelkou Stanislava Schotliová. V následujícím školním roce 1991 – 1992 byla výuka rozšířena o 3. a 4. postupný ročník v další třídě a nastoupila další učitelka.

Od 1.ledna 1992 je obec Týn nad Bečvou opět samostatným územním celkem. Po volbách do obecního zastupitelstva, dne 29.2. 1992, jeho ustavující zasedání, dne 3.3. 1992, zvolilo ve smyslu zákona o obcích všechny nové orgány samosprávy obce. 17.srpna 1992 vznikla samostatná Základní škola v Týně nad Bečvou. Řízením základní školy byla od 1.září 1992 pověřena Stanislava Schotliová. Vyučování je organizováno pro 1. až 4. postupný ročník ve dvou třídách. Od počátku „nové“ školy pracuje školní družina po vyučování v prostorách jedné třídy. Na základě konkurzního řízení je od školního roku 1993-1994 jmenována ředitelkou školy Mgr. Stanislava Schotliová.

Narůstající počet dětí i zájem jejich rodičů o činnost školní družiny si vyžádal řešení v získání samostatných prostor pro školní družinu. Obecní úřad zajistil provedení stavebních úprav půdy nad školním bytem. Vznikla tak opravdu jedinečná podkrovní místnost a školní družina se dočkala svých vlastních prostor. Dalšími stavebními úpravami v přízemí školní budovy byla provizorně získána školní jídelna s výdejnou jídel.

V letech 1990 – 1994 probíhalo vyučování podle učebních osnov pro 1. stupeň základní školy. Ve školním roce 1994 – 1995 se škola zapojila do ověřování vzdělávacího programu Obecná škola v 1. a 2. postupném ročníku. Další ročníky 3. a 4. – pokračovaly podle učebních osnov předcházejících. Vyučování bylo organizováno ve třech třídách. V následujícím školním roce bylo možno experimentálně ověřovat přesun 5. postupného ročníku ze druhého na první stupeň základních škol. Ministerstvo školství vyhovělo žádosti školy a bylo tak zahájeno vyučování podle učebních osnov Obecné školy ve všech pěti postupných ročnících Základní školy v Týně nad Bečvou.

V tomto školním roce 1995 – 1996 také zahájila činnost Hudební škola manželů Roberta Gregora a Gabriely Gregorové. Vyučovali hře na klavír, housle, kytaru, flétnu a jiné nástroje, z počátku žáky z naší obce, později i z nejbližšího okolí.

V roce 1995 rozhodlo zastupitelstvo obce rozšířit práce při výměně střešní krytiny na školní budově na celkovou rekonstrukci půdních prostor. Rozsáhlé stavební úpravy byly dokončeny ve školním roce 1997 – 1998. Škola tak získala jedinečnou prostornou víceúčelovou podkrovní místnost. Byla využívána základní školou k výuce hudební i dramatické výchovy, školní družinou i mateřskou školou k pohybovým aktivitám. Ideální byla také pro mimoškolní činnost a různé zájmové aktivity.

Ve škole rozvíjí svou činnost zájmové kroužky: výtvarný, dramatický, turistický, taneční, dále dívčí klub i hry v anglickém jazyce. Výsledky práce školy se prezentují v úspěšné účasti žáků v okresních kolech recitačních i pěveckých soutěží. Úspěšní jsou také žáci v přijímacích zkouškách ke studiu na osmiletém gymnáziu v Lipníku n.B.. Bohatá je také mimoškolní činnost a pravidelné akce, které se postupně stávají novodobými tradicemi jako Drakiáda, Mikulášské a Vánoční besídky, dětské karnevaly, kuličkiáda, dopravní a zdravotní soutěže, sportovní a turistické odpoledne ke Dni dětí a jiné.

Klesající počty dětí jsou hlavním důvodem organizační změny od školního roku 1998 – 1999 ve snížení počtu tříd na dvě, s vyučováním pro 1. až 4. postupný ročník. Vyučování probíhá stále podle učebních osnov Obecné školy. V roce 2001 získala škola v rámci projektu ministerstva školství „Internet do škol“ počítačové vybavení pro 4 pracoviště.

Výrazným zlepšením materiální vybavenosti školy byla v roce 2002 plynofikace celé školní budovy.

V letech 2000 – 2002 probíhaly zásadní změny v krajském uspořádání státní správy České republiky. Výkon státní správy Okresního národního výboru v Přerově přechází na Krajský úřad Olomouc a z části na pověřenou obec – Městský úřad v Lipníku nad Bečvou. K 31.12. 2002 Obec Týn nad Bečvou ukončuje činnost svých organizačních složek Mateřské školy a Základní školy v Týně nad Bečvou.