Školská rada

Školská rada
V souladu se zákonem 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školským zákonem) § 167 a § 168 byla při naší škole zřízena školská rada.

Školská rada pracuje ve složení:

Mgr. Martin Černý
předseda ŠR, zástupce zřizovatele
email: mar-cerny@email.cz

Anna Klementová, člen školské rady za zákonné zástupce
email: anickaricicova@seznam.cz
Ing. Lucie Fuchs, člen školské rady za pedagogy
Tel: +420 739 667 423 , email: fuchs@skolatyn.cz

Co je vlastně školská rada

Jde o orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Jednací řád školské rady

Činnost školské rady

Školská rada má tři členy – člena za zřizovatele jmenuje zřizovatel, pedagogičtí pracovníci školy volí svého zástupce, zákonní zástupci volí ze svých řad také jednoho zástupce nezletilých žáků navštěvujících základní školu. Ředitelka školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady, sama však nemůže členem rady. Funkční období členů jsou tři roky.

Školská rady zasedá nejméně dvakrát ročně, dále v případě potřeby. Zasedání svolává její předseda. Ředitelka školy je povinen zúčastnit se jednání rady na vyzvání jejího předsedy.

Kompetence školské rady

  1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu, k realizaci a případným změnám
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli a orgánům vykonávajícím státní správu ve školství i dalším orgánům státní správy.

Povinnosti ředitele školy

Ředitelka školy je povinna umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitelka školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními předpisy.