Současnost Základní školy a Mateřské školy 2003-2008

S účinností od 1.1.2003 zřizuje Obec Týn nad Bečvou svou příspěvkovou organizaci „Základní škola Týn nad Bečvou“. Vzniká samostatný právní subjekt, který je vnitřně organizačně rozčleněn na:

  • mateřskou školu
  • základní školu
  • školní družinu
  • školní jídelnu.

Ředitelkou nového subjektu byla zřizovatelem potvrzena Mgr. Stanislava Schotliová. V mateřské škole je jedno smíšené oddělení umístěné ve dvou místnostech přízemí školní budovy. Školní vyučování je organizováno ve dvou třídách v 1. poschodí pro 1. až 4. postupný ročník. Naléhavým problémem jsou nevyhovující prostory školní kuchyně v suterénu budovy. Rozsáhlá rekonstrukce a modernizace celého provozu je nezbytnou podmínkou další existence školní kuchyně.

V roce 2004 je zpracována první stavební studie na novou školní kuchyň i novou školní jídelnu. Nový školský zákon, mimo jiné, změnil s účinností od 1.1.2006 i název školy na: „Základní škola a Mateřská škola Týn nad Bečvou“. Učitelé školy zpracovávají vlastní Školní vzdělávací program, který od 1.9.2007 v 1. postupném ročníku zahajuje nové učební plány školy.

Historickou změnu zaznamenává celá školní budova. V dubnu 2007 jsou zahájeny rozsáhlé rekonstrukce ve výměně všech oken, vstupních dveří, zateplení obvodového pláště i nových venkovních omítek. Byla vybudována nová sociální zařízení pro chlapce i dívky základní školy; dále nová počítačová učebna i učebna pro dělené školní vyučování. Mateřská škola získala nové sociální zařízení, moderní podlahové krytiny i nová osvětlení. Zcela od základů byly rekonstruovány prostory v suterénu školy.

Byla vybudována moderní školní kuchyně s technickým vybavením současné doby i potřebným provozním zázemím. Pro žáky školy byla získána nová školní jídelna. Rozsáhlá přestavba školy byla ukončena v prosinci 2007 nákladem 18.001.650,- Kč.

Při probíhající rekonstrukci vstupovala škola do svého jubilejního školního roku 2007 – 2008. Náročné byly podmínky pro práci učitelů, zaměstnanců i žáků školy. Při vzájemném pochopení i pomoci Obecního úřadu v Týně nad Bečvou byly operativně řešeny provozní problémy. Při rostoucím zájmu rodičů o umístění dětí v mateřské škole pracuje stále jedno oddělení s maximálním dovoleným počtem dětí. Základní škola vyučuje v nově upravených prostorách 1. až 5. postupný ročník. Rozvíjí činnost zájmové kroužky: výtvarný, dramatický, počítačový, myslivecký, dívčí klub, florbal. Bohatá je i mimoškolní činnost a aktivity žáků školy: podzimní dýňování, Drakiáda, Vánoční zvonění a Vánoční jarmark, plavecký výcvik, nocování ve škole, velikonoční dílny, Den země, škola v přírodě, kulturní programy na vítání nových občánků, besedě s důchodci, slet čarodějnic, Den dětí a jiné.