Vzdělávací program aktuální měsíc

Měsíc: Listopad

Téma: Podzimní malování

Cíl: Poznávání měnící se přírody

Podtéma: Podzimní počasí

Fouká vítr, fouká, draků plná louka

Malíř jménem Podzimek

Matýsek a Lily jsou nemocní

 

Vzdělávací nabídka:

– rozvoj a prohlubování lokomočních pohybových činností, změna poloh a pohybů těla na místě, základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti

– jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti, stolování, oblékání, úklid hraček, pomůcek, úprava prostředí

– vytváření zdravých životních návyků

– samostatný slovní projev, krátké texty, recitace, zpěv, dramatizace situací

– poslech čtených pohádek, příběhů

– přímé pozorování přírodnin a jevů v přírodě a rozhovor a výsledku pozorování

– motivace a manipulace s předměty, listy, plody, přírodniny, určování, pojmenovávání, uspořádání do jednotlivých kategorií

– vnímání barev, tvaru, velikosti, materiálu, chuti, vůně

– námětové hry a činnosti

– estetické a tvůrčí aktivity, slovesné, výtvarné, literární, hudební

– výlety do okolí, do přírody

– výroba draků, panáčků z dýní nebo z přírodnin, paleta podzimu, otiskování listů, výroba strašidýlek

– seznamování se s druhy počasí, piktogramy, jak se oblékáme

– předcházení nemocem a nachlazení

– práce s barvami, pastelkami, barevnou tuší, modelínou, lepidlem

– výzdoba třídy přírodninami a výrobky z nich

– pracovní listy s podzimními tématy, přiřazování co k čemu patří, uvolňovací cviky, doplňovačky, omalovánky s plody podzimu

– práce s knihami a obrazovým materiálem

go to ajlee