Vítejte ve školním roce

2016/2017

 Slavnostní zahájení školy proběhne ve

čtvrtek 1. zaří 2016 v 8:00.

Výsledek obrázku pro tužka kreslení

Sraz žáků a rodičů bude před školou.

Výuka bude probíhat do 9 hodin, po skončení odcházejí žáci

domů. Případní zájemci o oběd v první školní den se nahlásí v 8 hodin třídnímu

učiteli, na další dny si přihlašujete obědy sami u vedoucí školní jídelny.

Výsledek obrázku pro tužka kreslení

Provoz školní družiny je první den zajištěn do 15 hodin.

Děti si s sebou přinesou pouze přezůvky.

Bližší informace o tom, co si mají dále přichystat, najdete příští týden

také na školním webu

nebo se dozví v prvních dnech vyučování.

Výsledek obrázku pro tužka kreslení

Činnost školní družiny bude zahájena

od 2. září od 12:00 do 16:00.

 (přihlášky do školní družiny žáci obdrží hned 1. září 2016).

Výsledek obrázku pro škola kreslené

 

 

 

NAŠE ŠKOLIČKA

Naše škola je malá, vesnická, malotřídní škola, která vzdělává děti od mateřské školy až do5. ročníku 1. stupně ZŠ. V letošním školním roce vzděláváme  28 dětí v MŠ a 32 žáků v ZŠ. Škola prošla v roce 2007 celkovou rekonstrukcí. V současné době se dokončuje modernizace školního dvora. Naše třídy, učebny i ostatní prostory jsou vybaveny moderním nábytkem a doplňky,  jsou pestré, veselé a vyzdobeny tak, aby v nich bylo příjemně jak  žákům, tak i pedagogům.

Máme tyto součásti:

 • Mateřská škola
 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna

Jsme školou, která ve svém vzdělávacím programu nabízí OTEVŘENOST. Máme na mysli otevřenost vůči žákům, rodičům i široké veřejnosti. Žáka bereme
jako partnera, respektujeme ho jako osobnost, ke  každému žákovi přistupujeme individuálně. Klademe důraz na samostatnost, vlastní rozhodování, tvůrčí práci, rozvoj myšlení, odpovědnost v rozhodování – cílem je všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte.

Vize otevřenosti velmi úzce souvisí s komunikací. Komunikaci a vztahy uvnitř školy mezi učiteli a žáky a navenek s rodiči a veřejností považujeme za podstatnou záležitost.

Kam směřujeme…

 • chceme vytvořit  pro děti bezpečné, příjemné, pohodové prostředí
 • chceme navázat na dobré tradice naší školy a rozvíjet její silné stránky
 • chceme klást důraz na rovnost ve vzdělání
 • chceme  věnovat  stejnou péči  nadaným i méně nadaným dětem
 • chceme učit žáky takovým znalostem, které budou v životě uplatnitelné
 • budeme maximálně podporovat vztah k cizímu jazyku – projekty, nepovinné předměty
 • chceme i nadále zavádět do výuky moderní metody výuky (skupinové vyučování, projektové vyučování, kritické učení,..)
 • budeme usilovat o efektivní využívání všech komunikačních a informačních technologií, zavádět výpočetní techniku do všech předmětů
 • chceme vést děti k odpovědnosti za své chování, k dodržování předem stanovených pravidel (Školní řád)
 • chceme klást důraz také na mimoškolní výchovu

Jsme rádi, když se děti těší na naše aktivity, po letech se k nám vracejí a nebo na nás pěkně vzpomínají.

go to ajlee